Publikačná etika a vyhlásenie o porušeniach

Nasledujúci text vyjadruje normy etického správania všetkých zložiek, ktoré sa podieľajú na vydávaní článkov včasopise Zdravotnícke štúdie Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.: autor, predseda redakčnej rady, redakčná rada, recenzent, editor, vydavateľ.

Podkladom k týmto smerniciam je už existujúca politika spoločností publikujúcich v zdravotníctve a materiál Praktické pokyny pre vydavateľov časopisu Výboru pre publikačnú etiku (COPE).

Povinnosti vydavateľa a redakčnej rady:

Rozhodnutí o publikovaní článku:

O publikovaní vybraných článkov definitívne rozhoduje redakčná rada na čele s predsedom redakčnej rady na základe nezávislých dvojstranne anonymných recenzných posudkov. Redaktor sa riadi politikou redakčnej rady časopisu a právnymipredpismi, ktoré nadobúdajú účinnosť, ak ide o urážku na cti, porušenie autorských práv a plagiátorstvo. Redaktor môže konzultovať s redakčnou radou alebo recenzentom.

Férová hra: 

Redaktor hodnotí rukopis podľa jeho intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnickú príslušnosť, občianstvo alebo filozofiu autorov.

Diskrétnosť / mlčanlivosť:

Redaktor ani iný člen redakcie nesmie uverejňovať žiadnu informáciu o prijatom rukopise nikomu inému ako príslušnému autorovi, recenzentom, potenciálnym recenzentom, iným redakčným poradcom a vydavateľom.

Povinnosti recenzentov:

Recenzný posudok:

Obojstranne anonymné recenzné riadenie prispieva k zvýšeniu odbornej kvality článkov a napomáha redaktorovi v jeho rozhodnutí o zaradení článku do publikácie.

Spôsobilosť recenzenta: 

Recenzent, ktorý nie je dostatočne odborne kvalifikovaný na hodnotenie článku, musí túto skutočnosť oznámiť redaktorovi a zrieknuť sa z recenzného konania.

Diskrétnosť / mlčanlivosť:

Každý rukopis prijatý k preskúmaniu musí posudzovateľ považovať za dôverný dokument a nesmie byť ukázaný a ani predmetom diskusie s nezúčastnenými osobami.

Objektivita:

Hodnotenie musí byť vykonané objektívne. Osobné kritizovanie autora je nevhodné. Recenzenti by mali svoj názor vyjadriť jasne a podporiť jej argumenty.

Zverejnenie a stret záujmov:

Informácie alebo názvy získané z recenzií musia byť považované za dôverné a nesmú byť použité na osobné účely. Recenzentinemajú hodnotiť rukopis, v ktorom dochádza k konfliktu záujmov založených na konkurenčnej súťaživosti vytvorenej v spolupráci alebo inej súvislosti či kontexte s autorom, spoločnosťou alebo inštitúciou napojenou na článok.

Povinnosti autora:

Úroveň článku:

Každý článok musí obsahovať podrobné informácie a odkazy, ktoré umožňujú čitateľom replikovať údaje. Článokvychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovaných prác a objektívnu diskusiu o jeho význame.Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým zásadám Helsinského vyhlásenia a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať práce založené na pokusoch na zvieratách. Podvodné alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprípustné.

Originalita a plagiátorstvo:

K publikáciám sa prijímajú iba originálne práce, ktoré ešte neboli publikované ani odoslané na publikáciu iného časopisu. Ak autor použije prácu alebo slovo iného autora, musí ju riadne odcitovať. Ak sa kopíruje obrazová dokumentácia uverejnená inde, je potrebné uviesť pôvodnú prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo, vo všetkých formách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprípustné.

Mnohonásobné, duplicitné alebo súbežné publikovanie:

Autor by nemal obecne publikovať rukopis popisujúci rovnaké výskumy vo viac ako jednom časopise alebo prvotnej publikácii. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu vykazuje neetické publikačné správanie a je neprípustné.

Uznanie zdroja: 

Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné k určeniu podstaty práce. Informácie získané súkromne napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusiách s tretími stranami, nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priameho zdroja.

Autorstvo článku:

Autorstvo by sa malo vzťahovať iba na tých, ktorí významne prispeli k koncepcii, návrhu, vykonávaniu alebo interpretácii predloženej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení akospoluautori. Ti, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zabezpečí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili konečnú verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Strety záujmov:

Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré môžu byť vykladanétak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.

Zásadné chyby v publikovaní: 

Ak autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosť okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo opravách článku.